TIEDOTE 22.3.2012

– Suomen luovuttava ydinvoimasta ja uraanintuotannosta

Vihreän Liiton valtakunnalliset järjestöt Ekovihreät sekä Maaseutu- ja erävihreät vaativat seuraavien eurovaalien yhteyteen kansanäänestystä Olkiluoto 3:n käyttöluvasta ja esittävät ydinvoimasta luopumista Suomessa vuoteen 2030 mennessä kokonaan.

– Jo kotimaisen työllisyyden ja kestävän energiantuotannon vuoksi olisi tärkeää siirtyä vaiheittain hajautettuun energiantuotantoon, kuten biokaasuun. Nythän päätetään Suomen suunta energiantuotannossa. Tällaisissa suurissa kysymyksissä on minusta myös kuunneltava kansaa suoraan ja siksi kansanäänestysvaatimus OL3:n käyttöluvasta on perusteltua, sanoo satakuntalainen Maaseutu- ja erävihreiden puheenjohtaja Anne Bland. Myös Satakunnan Vihreät ovat vaatineet äänestystä maakunnassaan sijaitsevan OL3:n käyttöönottoluvasta.

Laajojen ympäristö- ja vesistövahinkojensa vuoksi esillä ollut Talvivaaran kaivos sai 1.3.2012 Suomen valtioneuvostolta periaatepäätöksen myös uraanin esirikastamiseksi. Talvivaara Sotkamo Oy on ns. monimetallikaivos, jonka päätuotteita ovat nikkeli ja sinkki, mutta malmin erotusprosessissa saadaan myös uraania. Järjestöt paheksuvat, että Talvivaarassa on käsitelty uraania ilman ydinenergialain vaatimia ympäristö- ja toimintalupia ja pitävät valtioneuvoston myönteistä periaatepäätöstä erikoisena, koska Talvivaara ei ole huolehtinut tähänkään mennessä päästöistään asianmukaisesti.

– Talvivaaran toiminta tulisi keskeyttää nopeasti, kuten esim. Suomen Luonnonsuojeluliitto on esittänyt. Kainuussa on saatu kärsiä nyt kohtuuttomasti ympäristön saastuttamisesta. Mahdollinen lupa uraanin esirikastamiseksi on sikäli merkittävä, että se tulee toimimaan ennakkotapauksena, Bland sanoo.

Ekovihreiden puheenjohtaja Ari Jäntti jatkaa:

– Vaikka Talvivaaran uraani on kotimaista ja eettisemmin tuotettua kuin köyhemmissä maissa tuotettu uraani, toiminnan aloittaminen johtaisi vastaavien kaivosten perustamiseen muuallekin Suomeen sekä ympäristön tilan heikkenemiseen ja jopa tuhoon.

– Kaivostoiminnassa tulisi siirtyä vain maanalaiseen louhintaan, sillä näin selvitään pienimmin ympäristövaurioin. Kaivostoiminnan negatiiviset ympäristövaikutukset eivät myöskään saa ulottua alapuolisiin vesiin, ympäröiviin metsiin tai vaikeuttaa muuta elinkeinotoimintaa lähiseuduilla, kuten nyt on tapahtunut, Jäntti vaatii.

Blandin ja Jäntin mielestä kaivostoiminta pitäisi pystyä pysäyttämään lainvoimalla, kunnes ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat kunnossa ja peräänkuuluttavat huomattavasti tiukempia lupaehtoja. Uuden louhittavan raaka-aineen sijasta heidän mukaansa tulisi keskittyä jo olemassa olevan materiaalin parempaan hyödyntämiseen ja kierrätykseen

 

Lisätietoja: 

Ekovihreät ry

Ari Jäntti, 040-7741983, arijujantti@elisanet.fi

Maaseutu- ja erävihreät ry

Anne Bland, 040-8525656, anne@annebland.fi

Pin It on Pinterest