Hallituksen jäsenten sähköpostilistan tietosuojaseloste

Sähköpostilistan tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin nimi
Maaseutu- ja erävihreät ry:n hallituksen jäsenten sähköpostilista.

Rekisterinpitäjä
Maaseutu- ja erävihreät ry
Pj. Minna Hölttä

minna.holtta(at)hyvaihme.com

p. 050 589 2321

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii järjestön jäsenasioidenhoitaja Maritta Kauppinen, maritta.kauppinen(at)gmail.com
Lisäksi käyttöoikeudet listan ylläpitoon on puheenjohtajalla.
Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet
Mevin sähköpostilistan (jäljempänä lista) tarkoituksena on mahdollistaa yhteydenpito Maaseutu – ja erävihreiden hallituksen jäsenten kesken.
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(a) mukaisesti rekisteröidyn itsensä antama suostumus.
Tietolähteenä toimii Maaseutu- ja erävihreiden hallitukseen valittujen henkilöiden itsensä antama ilmoitus.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötietojen ryhmät:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Henkilötietojen säilyttämisaika
Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot sitten, kun henkilön jäsenyys Maaseutu- ja erävihreiden hallituksessa päättyy.
Rekisterinpitäjänä arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.
Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.
Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa
Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan olla vastaanottajana Olvi-tiedotus sähköpostilistalla.
Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.
Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on rekisterinpitäjä. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.
Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.
Tietojen luovutukset ja siirrot
Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.
Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.
Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon.

Pin It on Pinterest