8 askelta kohti vihreämpää maaseutua kuntapolitiikan keinoin

Vihreät julkaisivat 2018 uudistetun maatalouspoliittisen ohjelmansa. Monia ohjelman tavoitteista voidaan edistää myös kunnissa. Tästä löydät kahdeksan askelta, joiden avulla kunnissa voidaan suunnata kohti kestävämpää ja kannattavampaa maataloutta.

1. Minimoidaan ruokahävikkiä

Paras tapa tukea kestävää ruokapolitiikkaa on ruokahävikin minimoiminen. Kunnissa ruokahävikkiä voidaan suitsia monella eri tapaa.

 • Edistetään kuntapalveluissa hävikkiruoan myyntiä, hävikkiruoan jatkokäyttöä sekä jakelua tarvitseville. Esim. Ruoka-apupalveluiden kehittäminen, koulujen ylijäämäruoan myynti jne.
 • Edellytetään hankintojen kestävää suunnittelua niin raaka-aineiden kuin laitteidenkin osalta. Esim. jäähdytys, jossa mahdollista myös liikuteltavat mallit ja laitteiston jakaminen useaan toimipisteeseen
 • Raaka-aineiden ja ruokien suunnittelu siten että jatkokäyttö sekä hävikin minimoiminen ovat etusijalla
 • Otetaan käyttöön uusia mittareita ruokahävikin pienetämiseksi esim. Biovaaka.
 • Lautasmallien kehittäminen

2. Edistetään kestävää ja kannattavaa tuotantoa

Tuetaan paikallista ja lähituotettua kunnan kaikissa hankinnoissa

 • Ns. Loimaan malli (l. vaaditaan kaikelta kuntaan ostetulta lihalta Suomen eläinsuojelulainsäädännön minimien täyttämistä)
 • Sitoutetaan kunnan hankinnat lähituotantoon
 • Kunnan kestitykset, lahjat ja muut hankinnat hankitaan paikallisilta tuottajilta ja toimittajilta
 • Huomioidaan paikallistuotanto päätöksenteossa ja kehitetään paikallistaloutta
 • Huomioidaan lähituotannon mahdollisuudet kaavoituksessa
 • Hankkeet kestävän tuotannon kehittämiseen ja yrittäjien kannustaminen sekä tukeminen
 • Koulutetaan ja ohjeistetaan viranomaisia sekä viranhaltijoita – hankitaan kestävän tuotannon sekä kilpailutuksen koulutusta, tehdään kestävän tuotannon ohjeistukset

3. Vahvistetaan uudistuvan energian käyttöä ja energiaomavaraisuutta

Lisätään ympäristöystävällisen polttoaineen menekkiä

 • Kunnan ajoneuvot käyttämään ympäristöystävällistä polttoainetta (biokaasu
  tai sähkö)
 • Mahdollistetaan jakelujärjestelmien kehittäminen kunnan alueella ja investoinnit biokaasuun
 • Huomioidaan biokaasun tuotanto kaavoituksessa

4. Lisätään kasvisruoan menekkiä

Lisätään tarjotun kasvisruoan määrää sekä edistetään sen maistuvuutta

 • Tarjotaan oppilaitoksissa vegaaniruokaa ja kunnan kaikissa ruokaloissa
  kasvisruokavaihtoehto joka päivälle
 • Koulutetaan henkilökuntaa kasvisruoan valmistuksessa ja kasvipohjaisen
  ruokavalion muodostamisessa
 • Toteutetaan kuntien kestitykset kasvisruokana

5. Panostetaan eläinten hyvinvointiin

Panostetaan paikalliseen eläinsuojeluun sekä lemmikkien hyvinvointiin:

 • Määritellään löytöeläinpalvelulle laatukriteeristö
 • Tehdään kunnassa eläinsuojelusuunnitelma, jossa määritellään riskit ja toimintamallit yhdessä eri toimijoiden kanssa
 • Varmistetaan kunnaneläinlääkärin palveluiden kattavuus ja toimivuus
 • Varmistetaan kunnissa tuotantoeläinten hyvinvointi ja riittävät resurssit.
 • Eläinystävällisyys ja eläinten hyvinvointi hankinnoissa kilpailutuskriteeriksi
 • Huomioidaan kunnassa valvontaeläinlääkärien työhyvinvointi ja työturvallisuus
 • Huolehditaan lomituspalvelujen riittävyydestä

6. Parannetaan paikallistuotannon kannattavuutta ja vähennetään byrokratiaa

Parannetaan monipuolisin toimin paikallisen ja lähituotannon kannattavuutta ja vähennetään byrokratiaa kunnassa.

 • Kehitetään maaseutupalveluja esim. maaseutuasiamiehen avulla
 • Kehitetään turva- ja tukipalveluja tuotannolle
 • Lisätään hankintalain tuntemusta ja kilpailutusosaamista
 • Paikalliset kiertotalousratkaisut
 • Edistetään kunnan alueen omaa rehutuotantoa
 • Edistetään keräilytaloutta ja sen kehittämistä

7. Lisätään ekosysteemipalveluja

Huomioidaan kunnan luontoarvot ja tehdään kunnallisesti kattava luontoinventointi

 • Määritellään oman kunnan merkittävät luontoarvot ja suojellaan niitä
 • Varmistetaan luonnon monimuotoisuuden säilyminen myös kaavoituksen kautta
 • Huomioidaan luonnon ja metsien arvo kuntalaisten virkistyskäytössä ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä

8. Mahdollistetaan uudet innovaatiot ja paikallinen kehittäminen

Kehitetään ennakkoluulottomasti maatalousturismia ja kannustetaan maalle muuttamiseen.

 • Virtavesikalastuksesta pontta alueiden hyvinvointiin
 • Alkuperäiskarjojen laidunmaista matkailuvaltti
 • Luovutaan avohakkuista turismin ja virkistyskäytön mahdollistamiseksi
 • Retkeilymahdollisuuksiin panostaminen lähiluonnossa
 • Mahdollistetaan yhteisöjen yhteiskunnallinen yrittäjyys, osuuskuntatoiminta sekä panostetaan kyläyhdistyksiin
 • Kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa nostetaan keskiöön hyvinvoiva luonto, ihmiset ja yrittäjyys
 • Tuetaan monenlaisia kulttuuritapahtumia (vrt. Sodankylän elokuvajuhlat)

Pin It on Pinterest