Vihreitä ratkaisuja maaseudulle

 – Vihreiden uusi maaseutu- ja aluepoliittinen ohjelma luo toivoa

Maaseudulla voidaan ratkaista monet luontoon ja ympäristöön liittyvät pulmat. Samalla maaseutu ja maan hyvin erilaiset alueet voivat saada uutta elinvoimaa. Siksi syksyllä 2022 julkaisemamme Vihreiden maaseutu- ja aluepoliittinen ohjelma sai otsikokseen ”Vihreässä Suomessa ihmisillä on toivoa ympäri maata”. Maamme jokaisella alueella on omat erityispiirteensä. Niiden erilaisuus on rikkaus ja voimavara, joita haluamme kehittää niiden omista lähtökohdista. Vihreä aluepolitiikka torjuu ihmisten eriarvoisuutta, ilmastokriisiä ja luontokatoa joka puolella maata. Samalla huomioimme, että eri alueilla toimivat erilaiset ratkaisut. Ison osan aluepoliittisista haasteista muodostavat kustannusten ja palvelujen epätasainen jakautumin. Sosiaali- ja terveyspalvelut, liikenne, turvallisuus ja jopa postipalvelut toteutuvat hyvin eri tavoin eri puolilla maata.Juuri nyt koko maata ravistelee energian hinnan nousu. Samalla ilmastokriisi ja luontokato jatkavat etenemistään. Hajautetuilla ja puhtailla energiaratkaisuilla sekä joustavalla kulutuksella pystymme reagoimaan taloutta koettelevaan tilanteeseen. Samalla vahvistamme maamme energiaomavaraisuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että biokaasu tarjoaa maatiloille uusia energiaratkaisuja. Tuulivoima on nousemassa tärkeimmäksi sähköntuotannon muodoksi lähivuosina. Se tuo puhdasta energiaa ja työtä ainakin läntiseen osaan maatamme. Osa tuulivoimakunnista voi tulevaisuudessa laskea kuntaveronsa jopa nollaan. Tuulivoiman lisärakentamisen estyminen Kaakkois- ja Itä-Suomessa puolustuksellisista syistä on ratkaistava. Ratkaisun löytymiseen asti menetetyt verotulot pitää kompensoida Kaakkois- ja Itä-Suomen alueille sekä suorana tukena kunnille että erityisesti tukena muille energia- ja tutkimusinvestoinneille, kuten suuret maalämpöratkaisut ja yliopistojen tutkimusrahoitus.

Vaikka Suomea pidetään pimeänä ja kylmänä maana, myös aurinkoenergiasta tulee merkittävä hajautetun energiantuotannon lähde. Yksi osoitus siitä on, että kotiseudulleni Etelä-Karjalaan on nousemassa 90 hehtaarin aurinkopaneelien puisto. Aurinkovoiman lisäämiseksi tulee huolehtia turhan byrokratian minimoimisesta esimerkiksi luvituksen puolella.Eri alueilla on paljon annettavaa tähän murrokseen, joka lisää niiden elinvoimaa.

Luonnonläheisyys ja huolenpito luonnosta ja eläimistä ovat Vihreiden keskeisiä arvoja myös maaseutu- ja aluepolitiikassa. On tärkeää rakentaa alueiden elinvoima ekologisesti kestävälle pohjalla.Luonto on keskeisin voimavaramme ja monimuotoisena se mahdollistaa kaiken muun. Luonnonvaraisen ympäristön ja luonnonvaraisten eläinten elintilan turvaaminen on Vihreille tärkeä tavoite koko maassa. Jo pelkästään matkailun kautta tämä tuo uusia mahdollisuuksia ja työtä eri seuduilla.

Suomi on pitkien etäisyyksien ja kylmien talvien maa, minkä vuoksi meidän tulee löytää energian ja polttoaineen hinnannousulle ilmastopoliittisesti ja sosiaalipoliittisesti kestävä ja oikeudenmukainen ratkaisu. Raskaissa kuljetuksissa vesi- sekä rautatiereittien käyttöä on lisättävä. On tarpeen pyrkiä luomaan nopeita raideratkaisuja parantamalla rataverkon kuntoa ja tekemällä kaksoisraiteita. Tämä luo mahdollisuuksia myös lähijunaliikenteen kehittämiseen kaupunkien ja maaseututaajamien välillä. Kaksiraiteistaminen tuo mahdollisuuksia aikataulutetun tavaraliikenteen kehittämiseen, mikä vähentää raskaan tavaraliikenteen määrää valtateillä ja vähentäisi tiestön kulumista merkittävästi.

Kun puhumme toivosta ympäri maata, tarkoitamme uusia työpaikkoja, yrittäjyyden esteiden purkamista ja laadukasta koulutusta. Mielekkään elämän perusta voi rakentua työn lisäksi myös vapaaehtoistyön tai muun toimeliaisuuden varaan. Vihreiden perustulomalli tarjoaa ihmisille turvaa ja vapautta omaa elämää koskevien valintojen suhteen. Vihreä siirtymä sitoo maaseudun ja kaupungit entistäkin enemmän yhteen esimerkiksi energian- ja ruoantuotannon sekä ympäristöystävällisen liiketoiminnan kautta. Maaseutu- ja kaupunkipolitiikka eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentäviä ja molempiin on panostettava. Suomi tarvitsee monenlaisia kaupunkeja ja monenlaista maaseutua.


Hanna Holopainen

Kokonaisuudessaan maaseutu- ja alueohjelma löytyy täältä:
https://www.vihreat.fi/maaseutu-ja-aluepoliittinen-ohjelma/

Hanna Holopainen

  • kansanedustaja, vihreiden varapuheenjohtaja
  • kotoisin Lappeenrannasta
  • diplomi-insinööri
  • kahden teini-ikäisen äiti
  • eduskunnassa hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan jäsen
  • eduskunnan hevosystäväin seuran jäsen
  • eduskunnan Love Saimaa -verkoston puheenjohtaja 
  • vihreiden edustaja parlamentaarisessa maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien arviointiryhmässä

”Olen mukana politiikassa, koska haluan jättää tuleville sukupolville maailman, joka voi nykyistä paremmin.”

Pin It on Pinterest